Home

Statenvertaling Lukas 2

Lukas 2 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) 2. Geboorte van Jezus Christus. 1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.. 2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrénius over Syrië stadhouder was.. 3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.. 4 En Jozef ging ook op van Galiléa, uit de stad Názareth, naar.

Lukas 2 Lukas 2. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 1 Inleiding. 1 1 Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, 2 zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het Woord zijn geweest,. 1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te.. Amos 5:14-15 Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden zijn, gelijk als gij zegt. Haat het boze, en hebt lief het goede, en bestelt het recht in de poort, misschien zal de HEERE, de God der heirscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn

Informatie over dit bijbelboek in de Statenvertaling. Leestip: Het verhaal gaat..., deel 6 De verhalen van Lucas en Johannes, door Nico ter Linden. Inclusief de verhalen uit Handelingen en Openbaring. Lukas 1 Lukas 2 geboorte Jezus Lukas 3 Lukas 4 Lukas 5 Lukas 6 Lukas 7 Lukas 8 bijbel. dat is de ganse heilige schrift bevattende al de kanonieke boeken van het oude en nieuwe testament. door last van de hoog-mogende heren staten-generaal der verenigde nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze nederlandse taal getrouwelijk overgezet Statenvertaling met kanttekeningen Op deze site kunt u de Statenvertaling met (of zonder) kanttekeningen raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Deze editie is volledig gecontroleerd aan de hand van de uitgave van 1657, waarin de drukfouten uit de eerste uitgave van 1637 hersteld zijn Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » Lukas » Lukas 2 » Lukas 2, Statenvertaling. 1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. 2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was

Lukas 2 - Statenvertaling met kanttekeninge

 1. De geboorte van Jezus En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius ov
 2. [2] 1 In die tijd » kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk » zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling » vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging » van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David.
 3. 1: En het geschiedde in diezelfde dagen, 1) dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, 2) dat de gehele wereld 3) beschreven zou worden. 4) 2: Deze eerste beschrijving geschiedde, 5) als Cyrenius over Syrie stadhouder was. 6) 3: En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 7) 4: En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de.
 4. LUKAS 2. 2. Geboorte van Jezus Christus. 1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, De Statenvertaling is een tekst uit het publieke domein. Deze digitale editie van de historische tekst is gemaakt en wordt onderhouden door Royal Jongbloed, Heerenveen,.
 5. Nieuwe Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lukas ; hoofdstuk 15. Met de gelijkenis van de verloren zoon
 6. Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » Lukas » Lukas 2. Lukas 2 in de Statenvertaling. In dit hoofdstuk hebben wij het bericht van de geboorte en de kindsheid van onze Heere Jezus, terwijl wij in het vorige hoofdstuk de mededeling hadden van Zijne ontvangenis, en van de geboorte en kindsheid van Zijn voorloper
JEUNES 2019

HSV - Lukas 2 - Het heilig evangelie naar de beschrijving

Lukas 2:10 HSV En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal HSV: Herziene Statenvertaling 2. De Wijzen uit het Oosten. 1 Toen nu Jezus Luk. 2:4. geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa, in de dagen van den koning Heródes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.. 2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.. 3 De koning Heródes nu, dit gehoord hebbende, werd.

[CyberHymnal]ON A DAY WHEN MEN WERE COUNTED [The Cyber Hymnal]On a Day When Men Were Counted [The Cyber Hymnal]Joy to the World [The Cyber Hymnal]Glorious Yuletide [CyberHymnal]S 2 En Hij zag ook een zekere arme weduwe twee 2 kleine penningskens daarin werpen. 2 Of: kleintjes; zie van de waarde derzelve Mark. 12:42. Mark. 12:42 En er kwam een arme weduwe; die wierp twee kleine penningskens daarin, hetwelk is een oord. 3 En Hij zeide: Waarlijk Ik zeg u, dat deze b arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen. b 2 Kor. 8:12 66 Ps. 2:2. Matt. 27:1. Mark. 15:1. Joh. 18:28. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks, en de overpriesters en schriftgeleerden, en brachten Hem in hun raad, 67 Zeggende: Zijt Gij de Christus, zeg het ons. En Hij zeide tot hen: Indien Ik het u zeg, gij zult het niet geloven

Lukas 2 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Lukas 4 Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lukas. HSV De verzoeking in de woestijn. vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, 2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. Ex. 34:28; 1 Kon. 19:8 En Hij at niets in die dagen en ten slotte,. Lukas 1 Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lukas. HSV Inleiding. 1 Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, 2 zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, 3 heeft het ook mij. Lukas 24 - Statenvertaling. 2 En zij vonden den steen afgewenteld van het graf. 3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet. 4 En het geschiedde als zij daarover 5 twijfelmoedig waren, zie, twee 6 mannen stonden bij haar in 7 blinkende klederen Lukas 2:8-18; Jesaja 9:2-4 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue

Lukas 11 Lukas 11. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 10 De uitzending van de zeventig. 10 1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. 2 Hij zei dan tegen hen: 10:2 . Matt. 9:3 Lukas 2; Lukas 3 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue

Lukas 2 - Herziene Statenvertaling (HSV) online Bijbelhoe

En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.. Lucas 2:4-5 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was Adres. Hervormde wijkgemeente Rotterdam-Zuid Hillevliet 116 3074KD ROTTERDAM 010-484199

Lukas vor Ort - YouTube

Lukas hoofdstuk 2 - Statenvertaling

2. Waarom je er de voorkeur aan geeft de Statenvertaling (SV) te gebruiken inplaats van moderne versies zoals de Nederlandse Bijbelgenootschap versie (NBG)? ANTWOORD: We zijn niet alleen SV aanhangers en gebruiken andere Bijbels voor het bestuderen en ophelderen van moeilijke passages. Echter, we geloven er vast in dat de SV de BESTE beschikbare vertaling in de Nederlands Lukas 2; is Kerstmis een feest? Met Kerstmis gedenken wij de geboorte van de Heere Jezus. In onze maatschappij is het kerstfeest uitgegroeid tot een gigantisch commercieel gebeuren. De geboorte van de Heere Jezus is oversneeuwd door cadeaus, gourmet en mooie kleding. En het moet vooral een gezellig feest zijn De geboorte van Jezus staat in Lucas 2:6-7. In de Statenvertaling luidt deze tekst: . En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg Statenvertaling met kanttekeningen en beknopte uitleg. Eerst even verder kijken . Welkom op de site van de Bijbel met Uitleg. Lees de Statenvertaling met kanttekeningen. Maak een gratis account aan voor extra opties; Bijbeltekst en kanttekeningen naast elkaar Lukas. Johannes. Handelingen. Romeinen. 1 Korinthiërs. 2 Titus. Filémon. Hebreeën. Jakobus. 1 Petrus. 2 Petrus. 1 Johannes. 2 Johannes. 3 Johannes. Judas. Openbaring. Geavanceerd zoeken. Eerst even verder kijken . Welkom op de site van de Bijbel met Uitleg. Lees de Statenvertaling met kanttekeningen. Maak een gratis account aan voor.

Lukas 1:26-80; Lukas 2:1-7 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue Lukas 2:1-7; Lukas 1 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1. Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 Statenvertaling luisterbijbel is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een online beschikbare, goed beluisterbare versie van Gods Woord in de Statenvertaling. 19-10-2016 - Lukas toegevoegd. 18-10-2016 - Deuteronomium toegevoegd. 12-10-2016 - Openbaring toegevoegd

Nederlands, Evangelie naar Lucas - Dokter Lucas

Het evangelie naar Lukas - Statenvertaling

Herziene Statenvertaling (HSV) In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637, op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de uitvoering werd een stichting opgericht. HSV-bijbels zijn betrouwbaar, verstaanbaar en bevatten moderne spelling De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen.. Tot dan toe werd er gebruikgemaakt van verschillende vertalingen, waaronder de. Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. Verstuur een christelijke e-card met Lukas 2:10,1

lukas 2:7 sv-rj En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editi Lukas 2:8-20 HSV En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd Het Evangelie volgens Lucas (vaak kortweg Lucas of Lukas genoemd) is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.Het behoort tot de drie synoptische evangeliën.Het boek is geschreven in het Koinè-Grieks.. Het Evangelie volgens Lucas vormt samen met de Handelingen van de Apostelen een tweedelig werk

LUKAS 2:11 SV-RJ. Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie . Vertaling. Annuleren. Bijbeltaal Nederlands. Wijzig Taal {{#items}} {{local_title} Lukas Hoofdstuk 18 - Statenvertaling . Statenvertaling » Lukas » Hoofdstuk 18. 1 En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen; 2CO:4:16 LUK:11:

Statenvertaling online - bijbel en kuns

Statenvertaling » Lukas » Hoofdstuk 23. 1 En de gehele menigte van hen stond op, en leidde Hem tot Pilatus. MAT:27:1-2 MAT:27:11-14 MAK:15:1-5 JHN:18:28-38 LUK:22:66 2 En zij begonnen Hem te beschuldigen, zeggende: Wij hebben bevonden, dat Deze het volk verkeert, en verbiedt den keizer schattingen te geven, zeggende, dat Hij Zelf Christus, de. Lukas Hoofdstuk 1 - Statenvertaling . Statenvertaling » Lukas » Hoofdstuk 1. 1 Nademaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben; EPH:3:7 ACT:1:1-3 1TM:3:16 JHN:20:31 ACT:26:16 ACT:23:26 ROM:4:21 ROM:14:5 COL:2:2 COL:4:1 Statenvertaling » Lukas » Hoofdstuk 20 1 En het geschiedde in een van die dagen, als Hij in den tempel het volk leerde, en het Evangelie verkondigde, dat de overpriesters, en Schriftgeleerden, met de ouderlingen daarover kwamen, LUK:19:4

Christelijke e-card met Lukas 19:10 (SV)

Statenvertaling met kanttekeninge

Dordtse synode besloot 350 jaar geleden tot Statenvertaling Artikel Leidsch Dagblad uit 1968: Vertaling kwam in Leiden tot stand; Statenvertaling.nl Statenvertaling, ook met kanttekeningen, te raadplegen in de editie van de GBS. Verder veel achtergrondinformatie over de totstandkoming van de Statenvertaling 1 Petrus 2:15-16 Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen; Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen; Als vrijen, e Statenvertaling met Psalmen, 12 gezangen en formulieren Zwarte... + Toevoegen € 65, ‒ Bijbel, Psalmen. zate afdeling Lukas 9 : 14 zever speeksel 1 Samuël 21 : 13 ziften zeven Lukas 22 : 31 zuimen dralen, talmen zwagerin schoonzuster Ruth 1 : 15 Statenvertaling verklaring Bijbeltekst Statenvertaling verklaring Bijbeltekst 2 15. uitzeveren uitkwijlen Leviticus 15 : 3 uitzijgen door zijgen, afscheiden, reinigen Matthéüs 23 : 24 V vagen vege

Lukas 2, Statenvertaling - Matthewhenry

2 april 2020 1 juli 2020 Jakob Bijbel, Statenvertaling luisterbijbel gesproken Statenvertaling, het Woord van God, luisterboek Statenvertaling, mp3 luisterbijbel, Statenvertaling .mp3, Statenvertaling luisterbijbel, statenvertaling luistere Bekijk het complete aanbod van Bijbels in Statenvertaling, met en zonder Psalmen, limited editions, luxe uitvoeringen, studiebijbels en huisbijbels 1 Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, 2 zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, 3 heeft het o..

The Portinari tryptich (middle panel), 1476 - 1478 - HugoChristelijke e-card met Lukas 23:33 (SV)

Wenskaart met bijbeltekst Statenvertaling. Pagina 2 van 3. Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten Daarentussen als vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon Hij te zeggen tot Zijn discipelen: Vooreers. 80.harias in de tempel, Lukas 1 Zac 25 2 Kernwoord: Engelen 254 81. Bijz onder bezoek bij Maria, Mattheüs 1 en Lukas 1 25 5 82. Jo hannes is zijn naam, Lukas 1 258 83. Jezus w ordt geboren, Lukas 2 261 8 4. D e herders vinden Jezus, Lukas 2 264 K ernwoord: Aanbidden 266 85 . Wijz e mannen volgen de ster, Mattheüs 2 26 7 86 En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden.

Boek 2: Spirituele Pasen en Pinksteren. Book 2: Spiritual Easter and Pentecost; Boek 1 : Spirituele Kerst. Book 1: Spiritual Christmas; LOGON tijdschrift. Logon 2020-4; Logon 2020-3; Logon 2020-2; Logon 2020-1; Pentagram; Online programma's. Mysteriën van de Pistis Sophia. podcast 1; podcast 2; podcast 3; podcast 4; podcast 5; podcast 6. statenvertaling.nl Zoeken Statenvertaling en kanttekeningen Op deze site kunt u online zoeken in de tekst van de Statenvertaling of in de kanttekeningen U kunt zoeken op één of mee 1 En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. 2 En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. 3 En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein..

Gebr

De complete bijbelverklaring van Matthew Henry online. Aan de website wordt hard gewerkt om alle teksten online te krijgen Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » Lukas » Lukas 16 » Lukas 16, Statenvertaling. 1 En Hij zeide ook tot Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had; en deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht. 2 En hij riep hem, en zeide tot hem: Hoe hoor ik dit van u 46 1:46-55 1 Sam. 2:1-10 Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47 1:47 Hab. 3:18 mijn hart juicht om God, mijn redder: 48 1:48 Gen. 30:13 1 Sam. 1:11 hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 49 1:49 Ps. 111:9 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is. Lukas 6. Graan plukken op de heilige rustdag 1 Op een keer liep Jezus op de heilige rustdag met zijn leerlingen door een korenveld. De leerlingen plukten graan, wreven met hun handen de korrels eruit en aten die op. 2 Een paar Farizeeërs zeiden: Waarom doen jullie iets wat niet mag op de heilige rustdag

Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » Lukas » Lukas 18 » Lukas 18, Statenvertaling. 1 En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen; 2 Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag 2 april 2020 Jakob Bijbel, Statenvertaling luisterbijbel gesproken Statenvertaling, het Woord van God, luisterboek Statenvertaling, mp3 luisterbijbel, Sola Scriptura, Statenvertaling .mp3, Statenvertaling luisterbijbel, statenvertaling luistere 18 1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: 2 18:2-5 Luc. 11:5-8 'Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. 4 Maar lange. 10 13:10-17 Luc. 6:6-11 14:2-6 Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. 11 Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. 12 Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: 'U bent verlost van uw ziekte,' 13 en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze.

Boekhandel KirchnerHSV-Jongerenbijbel wil boodschap verbinden met leefwereldHans Memling: De geboorte van Jezus | bijbel en kunst

Spirituele Kerst, Pasen en Pinksteren - de geboorte en de opstanding van de nieuwe mens in jezelf Schrijf je in voor gratis spirituele online-programma's over de innerlijke betekenis van Kerst, Pasen en Pinkstere Lukas 2. De geboorte van Jezus 1 In die tijd wilde de Romeinse keizer Augustus laten tellen hoeveel mensen er in zijn hele rijk woonden. Daarom gaf hij het bevel dat iedereen zich moest laten inschrijven. 2 Dit gebeurde voor de eerste keer.

De Statenvertaling met kanttekeningen. Schutblad. Genesis Exodus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs 2 Korinthiërs Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen 1 Thessalonicensen 2 Thessalonicensen 1 Timothëus 2 Timothëus Titus Filemon Hebrëen Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring. De Lukas II internet audio ontvanger biedt toegang tot relevante uitzendingen zonder dat hier een PC voor nodig is. Dit kunnen uitzendingen zijn van een specifiek genre, culturele achtergrond, regio, kerkdiensten van een bepaalde parochie of gemeente of welke andere speciale thematiek dan ook (2) Ofwel 'teder' betekent zwak, zodat hier sprake is van een zeker gebrek aan de ogen van Lea. De kanttekening in de Statenvertaling geeft deze betekenis. De Herziene Statenvertaling heeft 'teder' gewijzigd in 'flets' 256 aanbiedingen in januari - Koop en verkoop bijbel met statenvertaling eenvoudig op Marktplaats Lokale aanbiedingen - Ga ervoor Door dit alles is de HSV een minder betrouwbare vertaling geworden dan de Statenvertaling. Tot zover enkele belangrijke argumenten tégen de HSV. Dan ga je in op het 17e eeuwse taalgebruik in de Statenvertaling. In de loop van de tijd zijn al veel oude woorden vervangen, we lezen de Statenvertaling nu dus echt niet meer in de taal van de 17e eeuw De geboorte van Jezus. 2 Omstreeks deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden. 2 Quirinius was toen gouverneur van Syrië. 3 Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. 4 En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond

 • Granola AH gezond.
 • Amnesia: The Dark Descent.
 • Top 2000 lijst 2018.
 • Weber Smokey Mountain review.
 • Rode kieuwen guppy.
 • Woorden omgekeerd schrijven.
 • Chocolade mallen polycarbonaat.
 • Dyson V8 Absolute.
 • Schattige Achtergronden.
 • Dreams Fleetwood Mac meaning.
 • Twisted sister's we re not gonna take it.
 • Vlooien puppy.
 • Tumor speekselklier.
 • Romy Monteiro Carlo Boszhard.
 • 'T Kerkestuk 67 Reeuwijk.
 • Lassi centrum Kefalonia.
 • Totoaba macdonaldi.
 • Louis Vuitton portemonnee heren sale.
 • Zonnebank acties Amsterdam.
 • Scherm iPhone 7 vervangen.
 • De Ontdekhoek Zwolle.
 • Marc Anthony huwelijkspartner.
 • Aktinische porokeratose.
 • Spaans oefenen.
 • Wat is een discotheek.
 • Assistent trainer Duitsland.
 • Hoeveel eiwitten per dag bij koolhydraatarm dieet.
 • Japanse esdoorn Praxis.
 • Bijbel in Gewone Taal paperback.
 • Dettol producten.
 • Duitse deling.
 • Raúl Juliá.
 • Remington S8500 Shine Therapy stijltang.
 • Phlox paniculata 'Bright Eyes.
 • Prijs kwik metaal.
 • Heptaan MAC waarde.
 • Verschil icing en frosting sheets.
 • Tesla Model S 75 2017.
 • Rond melkglas.
 • Kinderactiviteiten Cuijk.
 • Ragdoll rood.